Mar. 26th, 2017

omnicat: (for Everything Else)
Titel: Vrij van Geest
Auteur: Omnicat
Gebaseerd Op: Christopher Paolini’s Het Erfgoed, met spoilers voor Eragon en Oudste.
Waarschuwingen: Geen.
Personages & Relaties: Murtagh, met verwijzingen naar Eragon, Saphira, en (Murtagh x) Nasuada
Samenvatting: Als illusie de enige vrijheid is die hij hem overblijft, zal hij zich er zolang als hij kan aan vastklampen.
Notitie van de Auteur: Veel leesplezier!

Vrij van Geest )

Profile

omnicat: (Default)
Omnicat

Links

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 01:54 pm
Powered by Dreamwidth Studios